Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Σκύδρας Προκηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ».Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 595.000,00 € Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr. 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ.…
H Δήμαρχος Σκύδρας προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : , www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 459.190,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.   Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Σκύδρας Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ''».Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 84.000,00 € Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr. 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η…
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Προκηρύσσει: Την πλήρωση δέκα πέντε (15) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ_18-20.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ_ΠΡΩΤΟΒ_2018-20.pdf