Οργανόγραμμα Δήμου

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ενός Δήμου καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

Με την αρ.136/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκύδρας. Έπειτα υποβλήθηκε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσης των Δημοτικών Υπαλλήλων του Ν. Πέλλας το οποίο γνωμοδότησε σχετικά με την αρ.7/θέμα 1ο/9-6-2011 απόφασή του. Στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την αρ.6893/6-7-2011 απόφασή του η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.1793/τεύχ.Β΄/8-8-2011 ΦΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκύδρας

Δείτε αναλυτικά το Οργανόγραμμα των Υπηρεσίων.