Τεχνικό Πρόγραμμα

Τεχνικό Πρόγραμμα

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. (άρθρο 266 παρ.1Ν.3852/2010).

 

Δείτε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Σκύδρας: