Ο.Δ.Ε. Διαύγειας & ΚΗΜΔΣ

Ομάδα Διοίκησης Έργου Διάυγειας

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που προβλέπεται από το ν. 3861/2010, επισημαίνεται ότι συνιστάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι υπόχρεο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο και έχει ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, η εκάστοτε ΟΔΕ είναι αρμόδια κυρίως για την:

 1. Τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος καταχώρισης και ανάρτησης.
 2. Καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στη σχετική εφαρμογή καταχώρισης, ανάλογα με το περιεχόμενό του και ανάλογα με τα συμπληρωματικά δεδομένα που έχει υποδηλώσει ο εκδότης. Το ηλεκτρονικό έγγραφο προς ανάρτηση, μαζί με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν το νόμο ή την πράξη κατά περίπτωση, θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της ΟΔΕ που είναι αρμόδια για την καταχώριση. Σε επόμενο χρονικό στάδιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια, ο ίδιος ο εκδότης θα καλείται να μεριμνά για την καταχώριση του εγγράφου, οπότε το μέλος της ΟΔΕ θα έχει μόνον υποστηρικτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ο τρόπος και ο ακριβής χρόνος μετάβασης στην τελική αυτή φάση, θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος Διαύγεια, ενώ απαιτούμενες λεπτομέρειες θα περιληφθούν σε σχετική συμπληρωματική εγκύκλιο.
 3. Επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 4. Επικοινωνία με την ΟΔΕ του ΥπΕσΑΗΔ για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 5. Συντονισμό και υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων. Οι ΟΔΕ των Υπουργείωνέχουν την ευθύνη υποστήριξης και ενημέρωσης των εποπτευόμενων φορέων τους, αναφορικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Διαύγεια θα διαθέσει, μέσω του διαδικτυακού τόπου του http://diavgeia.gov.gr, πλήρες υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών λογισμικού.

Επιπλέον η ΟΔΕ, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του έργου της, μπορεί να συλλέγει και να αξιοποιεί τα σχόλια, τις ιδέες και τις προτάσεις που θα καταθέτουν οι πολίτες, αναφορικά με τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ανάρτησης.

 

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Σκύδρας έχει ορίσει τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε με τους αναπληρωματικούς αυτών ως εξής:

 

 1. Συντονιστή, τον κ.Φιλούκατζη Νικόλαο, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε.Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351867, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 2. Συντονιστή, τον κ.Χριστόπουλο Μελέτιο, υπάλληλο κλάδου Π.Ε.Πληροφορικής του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351866, e-mail:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 3. Μέλος, την κ.Χαλκοπούλου Μαρία , υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351852, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 4. Μέλος, τον κ.Σιδηρόπουλο Γρηγόριο , υπάλληλο κλάδου Τ.Ε.Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 23813 51853, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 5. Μέλος, τον κ.Λιάμπα Αθανάσιο, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351851, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 6. Μέλος, τον κ.Μπουτσούκη Αθανάσιο, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351863, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 7. Μέλος, τον κ.Σολομωνίδη Δημήτριο, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Δ/κου του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51832, e-mail:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 8. Μέλος, τον κ.Ελοβάρης Κων/νος, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Δ/κου-Οικονομικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351831, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 9. Μέλος, τον κ.Δεληκώστα Ιωάννα, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Δ/κου-Λογιστικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351841, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 10. Μέλος, τον κ.Κουτσάκη Παναγιώτα, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Γεωπόνων του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51865, email:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 11. Μέλος, τον κ.Κολυμπάρη Πετρούλα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Κηπουρών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51881, email:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 12. Μέλος, τον κ.Καρακασίδου Παναγιώτα, υπάλληλο κλάδου Π.Ε.Διοικητικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351842, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 13. Μέλος, τον κ.Γκόγκου Βασιλική, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Λογιστικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51872, email:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 14. Μέλος, τον κ.Ανδρεάδου Δέσποινα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351826, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).
 15. Μέλος, τον κ.Κολοβού Νικολίτσα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51821, email:d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).

Δείτε την απόφαση ορισμού: pdfΟΔΕ Διαύγειας Δήμου Σκύδρας

 

Ομάδα Διοίκησης Έργου ΚΗΔΜΣ

 

Ο Δήμαρχος Σκύδρας αποφασίζει τη Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για την υποστήριξη της διαδικασίας που απαιτεί ο Ν. 4013/2011 περί «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» και τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).

 • Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η υποστήριξη σε κεντρικό επίπεδο κατά τις διατάξεις της παρούσης των υπόχρεων Φορέων σε τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά θέματα, η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο κάθε οικείας υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας στο δικτυακό τόπου του Κεντρικoύ Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), όπου είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα (όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α" 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, προϋπολογισμού ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ Σκύδρα, 10/10/2013

Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων

 

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Σκύδρας έχει ορίσει τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ΚΗΔΜΣ με τους αναπληρωματικούς αυτών ως εξής:

 

 1. Συντονιστή, τον κ.Φιλούκατζη Νικόλαο, υπάλληλος κλάδου Τ.Ε.Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351867, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 2. Συντονιστή, τoν κ.Χριστόπουλο Μελέτιο, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351866, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 3. Μέλος, την κ.Χαλκοπούλου Μαρία, υπάλληλος κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2381351852, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 4. Μέλος, τoν κ.Σιδηρόπουλο Γρηγόριο , υπάλληλος κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2381351853, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 5. Μέλος, τoν κ.Λιάμπα Αθανάσιο, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2381351851, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 6. Μέλος, την κ.Καλαϊτζόγλου Σταυρούλα, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2381351855, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 7. Μέλος, των κ.Σολομωνίδη Δημήτριο, υπάλληλος κλάδου Δ.Ε. Δ/κου του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51832, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 8. Μέλος, των κ.Καρακασίδου Παναγιώτα, υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Δ/κου του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51841, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 9. Μέλος, των κ.Κουτσάκη Παναγιώτα, υπάλληλος κλάδου Τ.Ε. Γεωπόνων του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51865, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Δείτε την απόφαση ορισμού: pdfΟΔΕ ΚΗΔΜΣ Δήμου Σκύδρας