Συμπαραστάτης του Δημότη

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με το νέο αυτό θεσμό εισάγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση - αυθαιρεσία των οργάνων, των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών. Πρόκειται για θεσμό ανάλογο με το "δημοτικό συνήγορο του πολίτη", που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της δυτικής αλλά και της ανατολικής Ευρώπης.

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Η αποστολή που έχει ανατεθεί από τον νόμο στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης αφορά τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και στους δημοτικούς φορείς, με στόχο την επίλυση των διαφορών.

Δεν πρόκειται για μια ακόμα δημοτική υπηρεσία αλλά για μια ανεξάρτητη αρχή, στην υπηρεσία των δημοτών και των επιχειρήσεων, με στόχο την εξέταση και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ο Δήμος Σκύδρας με τη διαδικασία και τη νομιμοποίηση που ορίζει ο νόμος εξέλεξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρηση το κ. Παλτίδη Ευστάθιο με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και την αποσυμφόρηση των αιρετών οργάνων του Δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Ο θεσμός πέραν τούτων θα έχει ως αποστολή του την ενίσχυση και τήρηση της νομιμότητας, τη δημόσια λογοδοσία των υπηρεσιών του Δήμου και θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα με τρόπο που εγγυάται την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα του παρέχεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης με τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Επειτα από συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκύδρας.

Α) Επιλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης τον ΠΑΛΤΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού υπέρ του με την 307/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Γ) Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.3852/2010 πρόκειται για "νέο θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο συμπαραστάτης έχει ως αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω του συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (προσφυγές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών".

Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις είτε εγγράφως (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο.

Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.

Τρόποι υπόβολής Καταγγελίας - Αναφοράς προς το Συμπαραστάτη του Δημότη.

  1. Υποβολή έγγραφης καταγγελίας, με εμφάνιση του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία και την παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου.
  2. Υποβολή έγγραφης καταγγελίας, με fax ή με e-mail.

Αυτό συνεπάγεται την τηλεφωνική επικοινωνία του γραφείου του συμπαραστάτη με τον καταγγέλλοντα για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του και την ενημέρωσή του για τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Υποβολή καταγγελίας μέσω διαδικτύου. (Έντυπο Καταγγελίας). Και σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται τηλεφωνική επικοινωνία, για επιβεβαίωση στοιχείων

Ο κάθε καταγγέλλων υποχρεούται να αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πράγμα το οποίο θα επισημαίνεται εξαρχής στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλλει την καταγγελία του.

307/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορισμού Συμπαραστάτη του Δημότη

Το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη θα λειτουργεί καθημερινά
τις ώρες απο 8:30 με 11:00.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 20, τ.κ. 585 00
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ.: 23813 51807 - 6936161664
Fax.: 23813 51866

pdfΚώδικας Συμπαραστάτη του Δημότη

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ