τροποποίηση της με Αριθμό Πρωτ. 191/7-1-2013 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω12-Σ4Ι) “περί ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Σκύδρας

Αφού έλαβε υπόψη του :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58,59,282 του Ν.3852/2010 ,αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις των παρ.3 ε και 3 στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται από το σύνολο των αντιδημάρχων ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1-1-2013.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012) « Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010»
4) το αριθμ. 2230/Β/31-7-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας.
5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύδρας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παραγ. 2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.
6) Την Απόφαση Δημάρχου με Αριθμό Πρωτ. 191/7-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω12-Σ4Ι) "περί ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους"
7) Την Απόφαση Δημάρχου με Αριθμό Πρωτ. 18400/3-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ12-ΕΩΦ) με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση με Αριθμό Πρωτ. 191/7-1-2013 αποκλειστικά και μόνο στο σημείο της αρμοδιότητας για τα αδέσποτα ζώα την οποία πλέον ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σεμερτζίδης Θεοφάνης (1η τροποποίηση της αρχικής απόφασης).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της με Αριθμό Πρωτ. 191/7-1-2013 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω12-Σ4Ι) "περί ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους" αποκλειστικά και μόνο στα κάτωθι σημεία:
Α. Η Αντιδήμαρχος κ. Καλώση Αικατερίνη που ασκεί τις αρμοδιότητες των Διοικητικών θεμάτων με θητεία από 1-1-2013 μέχρι 31-8-2014 χωρίς δικαίωμα αντιμισθίας, θα ασκεί στο εξής τα ίδια καθήκοντα αλλά πλέον με αντιμισθία για το διάστημα δύο (2) μηνών από 1-3-2014 μέχρι 30-4-2014 .
Η ανωτέρω συνεπώς δικαιούται αντιμισθία και έχει το δικαίωμα να επιλέξει είτε τις πλήρεις αποδοχές της σύνταξής της, είτε την αντιμισθία.
Β. Ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυχρονιάδης Δημήτριος , που ασκεί τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας καθαριότητας με θητεία από 1-1-2013 μέχρι 31-8-2014 με δικαίωμα αντιμισθίας, θα ασκεί στο εξής τα ίδια καθήκοντα αλλά πλέον χωρίς αντιμισθία για το διάστημα δύο (2) μηνών από 1-3-2014 μέχρι 30-4-2014 .
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Αποφάσεις Δημάρχου 1) με Αριθμό Πρωτ. 191/7-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ω12-Σ4Ι) "περί ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων τους" και 2) η τροποποιητική αυτής με Αριθμό Πρωτ. 18400/3-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ12-ΕΩΦ)
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά στην τοπική ημερήσια εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Κοινοποίηση:
1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
2) Οριζόμενους αντιδημάρχους
3) Υπηρεσίες Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ