Πρόσκληση Προτάσεων για τον TAP «Trans Adriatic Pipeline»

O Φορέας υλοποίησης : «Trans Adriatic Pipeline AG-Ελληνικό τμήμα» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 12.8.2013 μέχρι και  20.9.2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

pdfTrans Adriatic Pipeline