Επιτροπή Κ.Ο.Σ.Ε.

Κομβικά Σημεία Επαφής

Σε κάθε Δήμο του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') συγκροτείται επιτροπή Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ανωτέρω δημόσιων αρχών και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα ΚΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους.

Κάθε ΚΟ.Σ.Ε, διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς της και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί με τον ΟΚΧΕ.

Ειδικότερα, το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,

γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,

ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ συμπληρώνεται και τροποποιείται η δομή και το περιεχόμενο του ανωτέρω καταλόγου.

Ο κατάλογος διατίθεται ηλεκτρονικά από το ΚΟΣΕ προς τον ΟΚΧΕ το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ενημερώνεται διαρκώς. Ο ΟΚΧΕ οφείλει να προσφέρει τα βέλτιστα τεχνικά μέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τήρησης, αποστολής και ενημέρωσης του καταλόγου.

Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημόσιων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ,

β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου,

γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Τα ΚΟΣΕ δύνανται να προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Για την εκτέλεση του έργου τους, τα ΚΟΣΕ δύναται να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Τα ΚΟΣΕ συγκροτούνται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Με αποφασή του ο Δήμαρχος Σκύδρας εχει ορίσει την επιτροπή ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Σκύδρας με τους αναπληρωματικούς αυτών ώς εξής:

Σιδηρόπουλος Γρηγόριος του Δημητρίου, ΤΕ 3 Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό με Δ' βαθμό, με αναπληρώτρια την Μαρία Χαλκοπούλου του Μιλτιάδη, ΤΕ 3 Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό με Β' βαθμό.

Μπουτσούκης Αθανάσιος του Βασιλείου, ΤΕ 5 Τεχνολόγο Τοπογράφο με Β' βαθμό, με αναπληρώτρια την Ελένη Δαμιανίδου του Αναστασίου, ΠΕ 6 Τοπογράφο Μηχανικό με Β' βαθμό

Μελέτιο Χριστόπουλο του Δημητρίου, ΠΕ 11 Μηχανικό Πληροφορικής με Δ' βαθμό με αναπληρωτή τον Νικόλαο Φιλούκατζη του Στεφάνου, ΤΕ Μηχανικό Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Ευαγγελίδου Ελένη του Αλέξανδρου, ΠΕ 9 Γεωπόνο με B' βαθμό με αναπληρωτή την Πετρούλα Κολυμπάρη του Νικολάου, ΔΕ 35 Κηπουρών με Γ' βαθμό.

Πρόεδρος του ΚΟΣΕ Δήμου Σκύδρας ορίζεται ο Λιάμπας Αθανάσιος του Μιχαήλ, ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Β' βαθμό, με αναπληρωτή την Καλαιτζόγλου Σταυρούλα του Κυριάκου, ΠΕ 3 Πολιτικό Μηχανικό με Β' βαθμό.

Γραμματέας του ΚΟΣΕ Δήμου Σκύδρας ορίζεται η Καρακασίδου Παναγιώτα του Γεωργίου ΠΕ 1 Διοικητικών με Β' βαθμό, με αναπληρώτρια την Γραμματοπούλου Εύχαρις του Ανέστη, ΔΕ 1 Διοικητικών με Ά βαθμό.

 

Για να επικοινωνήσετε άμεσα με την επιτροπή:

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
στο τηλ.: 23813 51851 Λιάμπας Αθανάσιος