Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας "Προμήθειας Λαμπτήρων και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού"

H Δήμαρχος Σκύδρας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, προϋπολογισμού 29.800,92 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης: Η προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (καλώδια, διακόπτες, ασφάλειες, ηλεκ. πίνακες, φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες, ρελέ κλπ.)  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας.


Χρόνος – τόπος παράδοσης προμήθειας : Η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, έως το τέλος του 2019. Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου Σκύδρας (2ο χλμ. Επ. Οδού Σκύδρας – Ριζού).

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σκύδρας  (Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την ημέρα Τρίτη, 19/02/2019. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

docΤΕΥΔ

xlsxΟικονομική Προσφορά Συμμετεχόντων

pdfΠρουπολογισμός

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

pdfΤεχνική Έκθεση

 

 

--------------------------------------------

pdfΔιευκρινιστική απάντηση 1

pdfΔιευκρινιστική απάντηση 2

pdfΔιευκρινιστική Απάντηση 3