Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών