Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημοτικές Ενότητες

Κάθε Δημοτική Κοινότητα αποτελεί γεωγραφική και αυτοδιοικητική μονάδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετήθηκε μία (1) Δημοτική Κοινότητα.

Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του κυμαίνεται από 5 έως 15 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της δημοτικής κοινότητας. Τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου εκλέγονται από τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και τα 2/5 αναλογικά από τους επιλαχόντες συνδυασμούς. Όλες οι Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας εκπροσωπούνται από 3μελή Συμβούλια.

Ειδικότερα:

Σκύδρα

Συμβούλιο Δ.Κ

Συμβούλιο Τ.Κ

Μενηίδα

Συμβούλιο Τ.Κ