Got 5659 bytes response, method=default Response decode error Αρχείο
diagonismoi prokirijeis

calendar

forum live-streaming phones

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΑΔΕΙΩΝ_ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ_ΕΜΠΟΡΙΟΥ_ΣΤΗΝ_ΠΚΜ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Προς τους επιτηδευματίες του Δήμου Σκύδρας

Επειδή πολλοί δημότες μας δηλώνουν άγνοια σχετικά με το ανωτέρω τέλος και τον τρόπο καταβολής του, εκδίδουμε την παρούσα ανακοίνωση:

Α) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την αρίθμ. 151/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύδρας επιβάλλεται τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων :

1. Σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, των εξής επιχειρήσεων:
• κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για
κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος
· ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας
· καντινών
· κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας οργανωμένων τμημάτων των SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 0,5% στα κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα που πωλούν για κατανάλωση εντός αυτών ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα αποτελεί η ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να ερευνάται το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη αυτών. (ΥΠ.ΕΣ. 21636/27.05.2014).

2. Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των :
· νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και
θέαμα
· καφωδείων
· κέντρων διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες ,μπουάτ)
· χορευτικών κέντρων με μουσική

Το εν λόγω τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε απ' αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό ο οποίος και υποχρεούται να το καταβάλλει στο Δημοτικό Ταμείο μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ.
(Σχετική νομοθεσία: άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 658/1977, προβλεπόμενο τέλος υπέρ δήμων και κοινοτήτων υπολογίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1981 επί των ακαθαρίστων εσόδων, άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 3756/2009. Στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται γενικά όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, των ειδών που διαθέτουν. (παρ.1 άρθρο 7 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 47 και 54 του Ν. 1416/1984).
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον επιτηδευματία, ο οποίος στη συνέχεια το αποδίδει στο Δήμο (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν το τέλος, δεν επηρεάζεται από τη τυχόν παράλειψή τους να το εισπράξουν από τους πελάτες. (εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/1969).
(Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 τΑ'), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β' του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 τΑ') και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τΑ'), αντικαθίσταται από 1.1.1998 με το άρθρο 20 του Ν.2539/97).
Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, αποδίδεται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες και καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου, μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ (άρθρο 17 παρ. 7 και 8 Ν 2130/93).
Η είσπραξη και μη απόδοση του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών στο δικαιούχο δήμο συνιστά τη διάπραξη του αδικήματος της υπεξαίρεσης, που τιμωρείται κατά το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 155/92).
Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στον δήμο ή κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμο ίσον προς το δύο επί τοις εκατόν (2%) του τέλους δι' έκαστο μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους. (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/01 τεύχος Α').
Καλούνται λοιπόν οι εν λόγω επιτηδευματίες μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, να καταβάλλουν το τέλος που τους αναλογεί, με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που ισχύουν για τις δηλώσεις Φ.Π.Α.
Επίσης παρακαλούνται τα λογιστικά γραφεία να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την παραπάνω υποχρέωσή τους.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ

pdftelos_epitideumatos.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι, από την Τρίτη 17-11-2015 ξεκίνησε η αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2015 των
αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων του ΟΓΑ και των εργατών γης, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Νοεμβρίου 2015, και επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:

1. Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού μπορούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, μέσω του Τραπεζικού
Συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω e-banking.
2. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του έτους 2014, για το λόγο ότι οι ασφαλισμένοι
μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 44 του Ν.3986/2011.
3. Ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα λάβουν και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι επί δέκα και πλέον έτη δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους
εισφορές.
4. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην παλιά ρύθμιση με τριμηνιαία καταβολή δόσεων, θα λάβουν τρεις διαφορετικές ειδοποιήσεις. Οι δύο αφορούν στις
τριμηνιαίες δόσεις (Α και Β τρίμηνο 2015) και η τρίτη στην τρέχουσα εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2015, με ληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30/11/2015.
5. Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις (100 δόσεις, "Νέα Αρχή" και "Πάγια") δεν θα λάβουν ειδοποίηση καταβολής τρέχουσας
ασφαλιστικής εισφοράς Α΄ εξαμήνου 2015. Η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς Ά Εξαμήνου 2015, θα γίνει ταυτόχρονα με τη πληρωμή της δόσης του μηνός
Νοεμβρίου 2015 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Για το σκοπό αυτό, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο πληρωμής από την σχετική διαδικτυακή
εφαρμογή (www.oga.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες προς το κοινό/Εκτύπωση εντύπων ρυθμίσεων).
6. Οφειλές άνω των 5.000€ που δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα θα σταλούν στο Κ.Ε.Α.Ο.

Επίσης επισημαίνουμε ότι, οι ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών-επιχειρήσεων του ν. 3232/2004 δεν αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά,
αλλά εκτυπώνονται μέσα από την Ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr /Ηλε κτρονική εκτύπωση ειδοποιήσεων εργοδοτών ). Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
των εργοδοτών πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ και e-banking.


Η δυνατότητα εξόφλησης των εισφορών με το έντυπο ΚΜΠ 640 δεν υφίσταται πλέον.

Παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ασφαλισμένους μας να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας (βιβλιάριο υγείας, παροχές λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας) και την επιβάρυνσή τους με ετήσιο επιτόκιο του ν.4152/2013.

Τέλος, παρακαλούμε θερμά, το έγγραφό μας αυτό να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σας καθώς και σε εμφανή σημεία της
Δημοτικής/Κοινοτικής Ενότητάς σας.


Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

Copyright 2013 © Δήμος Σκύδρας. All rights reserved. Designed & Developed by Τμ. Πληροφορικης Δ.Σκύδρας & Centiva Software Solutions